Beszerelési útmutató
+36 70 282 2832 info@windesa.hu Gyors szállítás Német minőség

Adatvédelmi tájékoztató

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Webáruház jelen adatvédelmi szabályzata tájékoztató jellegű, ami azt jeleni, hogy a szolgáltatások igénybe vevőinek  és a Webáruház ügyfeleinek kötelességeit nem tárgyalja, továbbá azok meghatározásának alapjául nem szolgál. Az adatvédelmi szabályzat mindenekelőtt a webáruházi, a felhasználóinak személyes adatai Adatkezelő általi  feldolgozására kezelésére vonatkozó szabályokat tartalmazza, ezen belül a személyes adatok feldolgozásának kezelésének alapelveit, céljait és körét, illetve azoknak a személyeknek a jogait, akikre az adatok vonatkoznak, valamint információkat a Webáruházban használt sütik és elemzési eszközök alkalmazására vonatkozóan. 

1.2. A Webáruház közvetítésével gyűjtött személyes adatok Kezelője a Windesa Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8647 Balatonmáriafürdő, Hóvirág u. 6., Magyarország) mely a Kaposvári Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzékben az alábbi nyilvántartási szám alatt szerepel: 14-09-317001, e-mail cím: info@windesa.hu, telefonszám: + (36) 70 282 2832,  a továbbiakban: Adatkezelő 

1.3. A Webáruházban az Eladó és a Szolgáltató valamint Adatfeldolgozó a Windesa Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 8647 Balatonmáriafürdő, Hóvirág u. 6., cégjegyzékszám: 14-09-317001, nyilvántartó bíróság: Kaposvári Törvényszék Cégbírósága, e-mail címe: info@windesa.hu, a továbbiakban: „Windesa”).

1.4. A Webáruházban a személyes adatokat az Adatkezelő dolgozza fel, az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően, különös tekintettel az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, 2016. április 27-i keltezésű, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos védelemről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint az 95/46/EK számú irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletnek megfelelően (a személyes adatok védelméről szóló általános rendelet) – a továbbiakban: „GDPR” vagy „GDPR rendelet”. A GDPR rendelet (a „Rendelet”) hivatalos szövege magyar nyelven: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=HU 

1.5. A Webáruház használata, ezen belül a boltban való vásárlás önkéntes alapú. Hasonlóképpen ezzel kapcsolatosan a személyes adatok megadása, a webáruházi szolgáltatásokat igénybe vevő vagy Ügyfél részéről önkéntes, két kivétellel: (1) az Eladóval való szerződések megkötése – a Webáruház honlapján és a Általános Szerződési Feltételekben és a jelen Adatvédelmi Szabályzatban meghatározott esetekben és körben az adás-vételi- vagy elektronikus szolgáltatásra szóló szerződés, illetve egyéb szerződések megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges adatok meg nem adása a szerződés megkötését lehetetlenné teszi. A személyes adatok megadása a fent említett esetben kötelező jellegű, így az Adatkezelővel szerződni kívánó személy a szükséges és kért adatokat megadni köteles. A mindenkori szerződések megkötéséhez szükséges adatok köréről a Webáruház honlapja, illetve szabályzata rendelkezik. (2) az Adatkezelőre vonatkozó jogszabály által meghatározott esetben – a személyes adatok kezelésével az Adatkezelő a jogszabály által meghatározott szerinti kötelességét teljesíti, mely az általánosan érvényben lévő jogszabályokon alapul, melyek kötelezik az Adatkezelőt a személyes adatok kezelésére (pl. a személyes adatok kezelése könyvelés és adózás céljából) az adatok hiánya pedig lehetetlenné teszi ezen kötelezettségek teljesítését. 

1.6. Az Adatkezelő különös gondossággal jár el azon személyek érdekeinek védelme céljából, akiknek a személyes adatait kezeli, mely során biztosítja, hogy az általa gyűjtött adatok: (1) kezelése a jogszabályok szerint történik, (2) gyűjtése a jogszabályok által meghatározott, illetve azoknak megfelelő célokból történik, és az adatokat további kezelésre nem továbbítja (3) az adatkezelés céljainak megfelelő adatok helyesbítése, (4) a személyes adatok azonosítási célú tárolása nem lépi túl az ezen cél eléréséhez szükséges időtartamot (5) a személyes adatok biztonságát szavatoló tárolás, ezen belül védelem a nem megengedett vagy jogszabályoknak nem megfelelő adatkezelés ellen, illetve véletlenszerű elvesztésük, megsemmisítésük vagy sérülésüktől, megfelelő műszaki vagy szervezési eszközök alkalmazásával. 

1.7. Figyelembe véve az adatkezelés jellegét, körét, kontextusát és céljait, illetve a természetes személyek szabadsága és jogai sérülésének kockázatát, mely különböző mértékkel és súllyal bírhat, az Adatkezelő mindig a megfelelő technikai és szervezési megoldásokat alkalmazza annak érdekében, hogy az adatkezelés mindig a jelen szabályzatnak valamint a Rendeletnek megfelelően történjen, s hogy ez igazolható legyen. Ezek a szabályzatok szükség esetén átvizsgálandók és frissítendők. Az Adatkezelő technikai megoldásokat alkalmaz annak érdekében, hogy a felhasználók által küldött adatokat arra jogosulatlan személyek ne ismerhessék meg és ne módosíthassák. 

1.8. Minden szó, kifejezés és rövidítés, mely a jelen adatvédelmi szabályzatban szerepel és nagy betűvel kezdődik (pl. Eladó, webáruház, elektronikus Szolgáltatás) az Általános Szerződési Feltételekben megadott meghatározás szerint értendő, mely Általános Szerződési Feltételek a webáruház honlapján elérhető. 

  1. AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

2.1. Az Adatkezelő jogosult a személyes adatok kezelésére azokban az esetekben amikor – és abban a körben, melyben – legalább az alábbi feltételek egyike teljesül: (1) a személy, akire az adatok vonatkoznak hozzájárul a saját személyes adatainak kezeléséhez egy vagy több meghatározott cél érdekében, (2) az adatok kezelése nélkülözhetetlen a szerződésben foglalt cél teljesüléséhez, mely dokumentum egyik szerződő fele az a személy, akire a megadott személyes adatok a szerződés megkötése előtt is hatályosak (3) a kezelés az Adatkezelőt terhelő jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy (4) az adatok kezelése a Adatkezelő vagy egy harmadik fél által érvényesíthető jogilag megalapozott érdekekből fakadó célok teljesítéséhez szükséges, azon esetek kivételével, melyek során a fenti érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek azon személy érdekei, akire a megadott személyes adatok vonatkoznak, és amelyek védelmét ezen személy igényli, különös tekintettel azokra az esetekre, melyekben e személy még gyerek. 

2.2. A személyes adatok az Adatkezelő által történő kezeléséhez jelen szabályzat 2.1. pontjában részletezett feltételek legalább egyikének teljesülése szükséges. A Szolgáltatásokat Igénybevevők és a Webáruház ügyfelei személyes adatainak kezelési alapjairól az Adatvédelmi Szabályzat következő pontja rendelkezik – a meghatározott célból megadott személyes adatok Adatkezelő általi kezelése tekintetében. 

  1. A WEBÁRUHÁZI ADATOK KEZELÉSÉNEK CÉLJA, ALAPJA, IDŐTARTAMA ÉS KÖRE 

3.1. Az Adatkezelő által történő, a szolgáltatást Igénybevevő vagy a Webáruház ügyfele által megadott személyes adatok kezelése minden esetben a szerződés tárgyát képező tevékenységből fakad. Például amennyiben az Ügyfél úgy dönt, hogy a Webáruházban vásárolt terméket személyesen veszi át, úgy személyes adatai csak a létrejött adásvételi szerződés teljesítése céljából kerülnek kezelésre és nem kerülnek továbbításra a futárszolgálat felé.

3.1. Az Adatkezelő a Webáruházban közölt személyes felhasználói adatokat az alábbi módon dolgozhatja fel:

  1. A WEBÁRUHÁZ ADATAINAK TOVÁBBÍTÁSA ÉS AZ ADATOK ÁTVEVŐI

4.1. A Webáruház megfelelő működése érdekében, ezen belül az adásvételi szerződések teljesítése érdekében szükséges az, hogy az Adatkezelő külső alanyok szolgáltatásait vegye igénybe (pl. szoftverszolgáltató, futárszolgálat, fizetéseket kezelő alany). Az Adatkezelő csakis olyan alanyok szolgáltatásait veszi igénybe, akik biztosítják a megfelelő garanciákat arra vonatkozóan, hogy megfelelő technikai és szervezési eszközöket alkalmaznak úgy, hogy az adatkezelés a GDPR rendelet elvárásainak megfeleljen, és védje azon személyek jogait, akikre vonatkoznak az adatok.  

4.2. Az adatok Adatkezelő általi továbbadása nem történik meg az adatvédelmi szabályzatban foglalt valamennyi esetben és valamennyi alany felé – az Adatkezelő csakis abban az esetben és körben ad tovább adatokat, amennyiben a szerződésben foglalt cél eléréséhez ez nélkülözhetetlen. Például, amennyiben az Ügyfél a személyes átvétel lehetőségével él, abban az esetben személyes adatai nem kerülnek továbbításra az Adatkezelővel együttműködő szállítmányozó felé, kizárólag az Adatfeldolgozó részére kerülnek cégcsoporton belül átadásra.

4.3. A szolgáltatásokat Igénybevevők és a Webáruház Ügyfeleinek személyes adatai a következő csoportoknak adhatók tovább:

4.3.1. szállítók / futárszolgálatok – amennyiben az Ügyfél a Webáruházi vásárlása során futárszolgálat általi kézbesítést jelöl meg, úgy az Adatkezelő továbbítja az Ügyfél személyes adatait a választott szállító felé, vagy az Adatkezelő megrendelésére küldemények kézbesítésével foglalkozó közvetítőnek, olyan körben, amely a szerződésben foglalt cél eléréséhez feltétlenül szükséges.

4.3.2. elektronikus fizetéseket kezelő alanyok – amennyiben az Ügyfél a Webáruházban elektronikus fizetést választ az Adatkezelő továbbítja az Ügyfél személyes adatait azon egységnek, mely a Webáruház számára az Adatkezelő megrendelésére kezeli a fenti fizetéseket, olyan körben mely nélkülözhetetlen az Ügyfél által kezdeményezett pénzügyi tranzakció lebonyolításához.

Fizetési szolgáltató

PayPal használata

Minden PayPal tranzakcióra a PayPal adatvédelmi nyilatkozata vonatkozik, melyet itt talál: https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/privacy-prev

4.3.3. Az Adatkezelőt ellátó szolgáltatók azok, akik az Adatkezelőt olyan technikai, számítástechnikai és szervezési megoldásokkal látják el, melyek gazdasági tevékenység folytatását teszik lehetővé, ezen belül a Webáruház vezetését és Elektronikus Szolgáltatások nyújtását (főként a Webáruház vezetéséhez szükséges szoftverszolgáltatások, elektronikus levelezőrendszer és hosting szolgáltatások, illetve a cég vezetéséhez szükséges szoftver, és technikai támogatást nyújtó szolgáltatók, marketing szoftverek és szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, archiváló szolgáltatások, vagyonvédelmi szolgáltatók) – az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait a vele szerződésben álló szolgáltató(k)nak továbbítja, de csak azon esetekben és hatáskörben, melyek megfelelnek a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak.

4.3.4. könyvelési, jogi, és tanácsadói szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatók, melyek az Adatkezelőnek könyvelői, jogi, vagy tanácsadói támogatást nyújtanak (különösen könyvelői iroda, ügyvédi iroda, pénzbehajtó) – az Adatkezelő az Ügyfél személyes adatait vele szerződésben álló szolgáltatóknak továbbítja, de csak azon esetekben és hatáskörben, melyek megfelelnek a jelen adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak.

 

  1. PROFILALKOTÁS A WEBÁRUHÁZBAN

5.1. GDPR rendelet kötelezi az Adatkezelőt arra, hogy tájékoztatást adjon az automatizált módon történő adatszerzésről, ezen belül a profilalkotásról, melyet a GDPR rendelet 22. cikkelyének 1. és 4. bekezdése taglal. A fenti esetekben az adatszerzés menetével, jelentésével és a kapott adatok kezelésének következményeivel kapcsolatos információkkal mindazon személyeknek rendelkeznie szükséges, akikre azok vonatkoznak. Mindezeket figyelembe véve az Adatkezelő az Adatvédelmi szabályzat jelen pontjában informál a lehetséges profilalkotásról. 

5.2. A profilalkotás az adott személy Webáruházi honlapon végzett tevékenységének automatizált elemzésén és előrejelzésén alapul, így pl. kiválasztott termék Kosárba helyezése, az adott Termék honlapjának megtekintése a Webáruházban, illetve adott Webáruházban történt korábbi vásárlások történetének elemzésével. Az ilyen profilalkotás feltétele, hogy az Adatkezelő rendelkezzen az adott személy adataival, s így pl. akciós kódot küldhet részére.

5.3. Az a személy, akire az adatok vonatkoznak, jogosult arra, hogy az automatizált elemzésen alapuló javaslatot figyelmen kívül hagyja, azzal kapcsolatos döntését egyéb módon hozza meg, melyek adott személlyel szemben jogi következményekkel nem járnak.

  1. AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA 

6.1. A Webáruház megfelelő működéséhez, ezen belül a létrejövő szerződések teljesítéséhez nékülözhetetlen, hogy az Adatkezelő külső alanyok szolgáltatásait vegye igénybe. Az Adatkezelő csakis olyan adatfeldolgozók szolgáltatásait veheti igénybe, akik garantálják a megfelelő technikai és szervezési eszközök bevezetését oly módon, hogy az adatkezelés megfeleljen a GDPR rendeletnek és védje azoknak a személyeknek a jogait, akikre vonatkoznak az adatok. A személyes adatok továbbíthatók harmadik országbeli vagy nemzetközi szervezet felé virtuális meghajtó felhasználása kapcsán, hírlevél-küldő szoftver használata okán, vagy egyéb olyan termékek miatt, melyek nélkülözhetetlenek a gazdasági tevékenység folytatásához. A személyes adatok biztonságát ebben az esetben a megfelelő szintű biztonsági intézkedések alkalmazása szavatolja, melyekkel egyidejűleg az adatok átvevőjénél is megköveteljük a megfelelő biztonsági intézkedések alkalmazását (Európai Tanács által elfogadott szerződéses záradékok, a GDPR rendelet 93. cikkely 2. bekezdésében említett ellenőrző eljárásnak megfelelően, sztenderd, az ellenőrző szerv által elfogadott, személyes adatok védelmére vonatkozó záradékok, illetve egyéb, a GDPR rendelet 46. cikkely 2. bekezdésében említett záradékok). Az adatok átadása az Adatkezelő részéről nem történik meg minden esetben és minden adatvédelmi szabályzatban említett átvevő vagy átvevői csoport felé - az Adatkezelő az adatokat abban az esetben és olyan mértékben továbbítja, ha ez nélkülözhetetlen az adott cél eléréséhez. 

 

  1. SZEMÉLYISÉGI JOGOK, AZ ÉRINTETT JOGAI

7.1. Az adatok hordozhatóságához, helyesbítéséhez, korlátozásához vagy törléséhez való jog - az érintett személy jogosult arra, hogy hozzáféréssel rendelkezzen a saját személyes adataihoz, azok helyesbítéséhez, törléséhez („elfelejtéshez való jog”), kezelésük korlátozásához, vagy a kezelés tiltásához, illetve jogosult adatai hordozhatóságához. Az Adatkezelő ebben az esetben nem kezelheti az érintett személyes adatait, ha csak nem bizonyítja, hogy azok kezelése jogilag megalapozott, mely jogalap elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel és szabadságjogaival szemben. A fent említett jogosultságok érvényesítésének részletes feltételeit a GDPR rendelet 15-21. cikkelyei tárgyalják.  

7.2. Hozzájárulás visszavonásához való jog, bármikor– az érintett személy jogosult arra, hogy az Adatkezelő által feldolgozott adatok kapcsán adott hozzájárulását (GDPR rendelet 6. cikkely 1. bekezédése a) alpontja vagy 9. cikkely 2. bekezdése a) alpontja) bármikor visszavonja, mely visszavonás hatálya nem terjed ki annak kinyilvánítása előtt feldolgozott adatokra. A hozzájárulás visszavonásának a joga azokra az adatokra terjed ki, amit az Adatkezelő az érintett hozzájárulása alapján kezel.

7.3. A Felügyeleti hatósághoz való panasz benyújtásához való jog – az érintett személy jogosult arra, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújtson be a GDPR rendeletben meghatározott módon és eljárás keretében, illetve az adott ország hatályos jogszabályai szerint. Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) A Hatóság az érintett jogok érvényre juttatását a honlapján elérhető formalevelek kibocsátása útján segíti elő.

7.4. Tiltakozáshoz való jog – az érintett személy jogosult arra, hogy személyes adatai kezelése ellen bármikor tiltakozzon, különös tekintettel a rendelet 6. cikkely 1. bekezdése e) alpontja alapján (közérdekű feladat vagy közérdek) vagy f) alpontja alapján (az Adatkezelő jogilag megalapozott érdeke), ezen belül profilalkotás esetében – külön jogszabályok alapján. Az Adatkezelő ebben az esetben nem dolgozhatja fel az érintett személyes adatait. Az Adatkezelő ebben az esetben nem dolgozhatja fel az érintett személyes adatait, ha csak nem bizonyítja, hogy azok kezelése jogilag megalapozott, mely jogalap elsőbbséget élvez az érintett érdekeivel és szabadságjogaival szemben. 

7.5. A direkt marketing elleni tiltakozáshoz való jog - amennyiben a személyes adatok direkt marketing céljából kerülnek kezelésre, az érintett személy jogosult arra, hogy bármikor megtiltsa adatainak direkt marketing célú felhasználását, beleértve a profilalkotás esetét is.

7.6. Az adatvédelmi szabályzat jelen fejezetében említett jogosultságok érvényesítése érdekében kapcsolatba léphetnek az Adatkezelővel, megfelelő írásos üzenet vagy e-mail megküldésével, melyet az Adatkezelő vagy Eladó jelölt ki az adatvédelmi szabályzat elején, illetve a Webáruház honlapján elérhető kapcsolatfelvételi űrlap alkalmazásával. 

  1.  SÜTIK (COOKIES) ÉS AZ ADATOK ELEMZÉSE A WEBÁRUHÁZBAN

8.1. A sütik (cookies) kis méretű információcsomagok, melyeket a Webáruház szerverei küldenek a Webáruházat látogató személyek eszközeire (pl.: számítógép, laptop, okostelefon) A süti fájlokra vonatkozó részletes információkat, illetve a történetüket itt találhatja meg:  https://hu.wikipedia.org/wiki/HTTP-s%C3%BCti.

8.2 Az Adatkezelő a sütikben lévő adatokat az alábbi célokból dolgozhatja fel:

8.2.1. a Webáruházba bejelentkezettek azonosítása a bejelentkezés idejének mutatása.

8.2.2. a kosárba helyezett termékek mentése, megrendelés leadása céljából;

8.2.3. a Webáruház felületén kitöltött űrlapok, kérdőívek és az azokban megadott adatok mentése, illetve a bejelentkezési adatok mentése

8.2.4. a Webáruház kezelőfelületének az érintett személy preferenciáihoz való igazítása (pl: színek, betűméret, honlap elrendezése tekintetében, valamint a Webáruház használatának optimalizálása érdekében);

8.2.5. a Webáruház látogatottságát kimutató anonim elemzések rögzítése;

8.2.6. remarketing céljából, azaz a Webáruházat látogatók viselkedésének vizsgálata céljából a cselekvésük anonim elemzése (pl.: ismételt látógatások a megadott honlapokon, kulcsszavak stb.) profilalkotás okán, illetve az előrejelzett érdeklődéshez igazított reklámok biztosítása okán abban az esetben is, amikor más, a Google Inc. valamint Facebook Ireland Ltd reklámhálózathoz tartozó internetes honlapokat látogatnak meg.

8.3. Az internes böngészők többsége alapértelmezetten engedélyezi a süti fájlok mentését. Minden felhasználónak lehetősége van arra, hogy a süti fájlok használatának feltételeit az internetes böngészőjében alkalmazott egyéni beállításokkal szabályozza. Ez azt jelenti, hogy többek között részben korlátozhatja (pl.: ideiglenesen) vagy teljesen kikapcsolhatja a süti fájlok mentésének lehetőségét – ez utóbbi eset azonban kihatással lehet a Webáruház egyes funkcióira (például a megrendelés leadása a megrendelési űrlap alkalmazásával lehetetlenné válik, figyelembe véve azt, hogy a termékek a Kosárban nem kerülnek mentésre a megrendelés további lépései során).

8.4. Az internetes böngésző beállításai a sütik vonatkozásában lényegesek a Webáruházunk sütik használatára vonatkozó felhasználói hozzájárulás szempontjából – a jogszabályok szerint egy ilyen hozzájárulást ki lehet fejezni az internetes böngésző beállításain keresztül. Amennyiben a felhasználók nem adják hozzájárulásukat a sütik alkalmazásához, böngészőjük vonatkozó beállításait ennek megfelelően módosíthatják.

8.5. A sütikre vonatkozó beállítások módosítására a legnépszerűbb internetes böngészők súgójában van lehetőség, valamint közvetlenül az alábbi honlapok egyikén. (elég az adott linkre rákattintani) :

8.6.  Az Adatkezelő összegyűjti és tárolja a honlap látogatása során készült szervernapló fájlt, mely többek között tartalmazza az internetes kapcsolatra vonatkozó információkat a Webáruház honlapjának megjelenítése céljából: az IP címet, a csatlakozás dátumát és óráját, az átküldött adatok mennyiségét és a felhasználó internetszolgáltatóját (hozzáférés adatai). Ezek az adatok anonim adatok és az elemzésük csakis a honlap problémamentes működése céljából történik, valamint a szolgáltatásaink javítása céljából.

8.7.  Az Adatkezelő a Webáruháznál a Google Analytics, Universal Analytics szolgáltatásokat használhatja, mely szolgáltatásokat a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) társaság nyújtja. Ezek a szolgáltatások segítik az Adatkezelőnek a Webáruházra vonatkozó látogatottsági adatok elemzését. Az összegyűjtött adatok a fentebb részletezett, anonim módon kerülnek kezelésre (ezek az úgynevezett felhasználási adatok, melyek lehetővé teszik a személy azonosítását) a Webáruház karbantartásához segítséget nyújtó statisztikák generálásához. Ezek az adatok gyűtő és anonim jellegűek, azaz nem tartalmaznak a Webáruházat látogatókra vonatkozó privát adatokat. Az Adatkezelő a fentebb megadott szolgáltatások használata során olyan forrásadatokat gyűjt, amelynek célja a Webáruház látogatottságának növelése. Így például a Webáruház honlapján való viselkedés, használt böngészők és eszközök, IP cím és domain, földrajzi adatok és demográfiai adatok (kor, nem), valamint az édeklődési kör. Az érintettszemély ezen adatok továbbítását a Google Analytics segítségével a Webáruház felületein megtagadhatja. Erre a célra a Google Inc. által adott kiegészítés használható, mely az alábbi linken érhető el:     
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

8.8.  Az Adatkezelő a Webáruházban használhatja a Google Inc.(1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) társaság által nyújtott Double Click szolgáltatást. A Google társaság által nyújtott Double Click szolgáltatás arra használja fel a sütiket, hogy a felhasználó érdeklődési körének megfelelő reklámokat biztosítsa. A böngésző a felhasználót egy anonim azonosítóval látja el, melynek követése által a böngésző rögzíti, hogy a felhasználó mely reklámokra kattintott. A sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak. A DoubleClick süti fájlok alkalmazását Google honalpok és partner honlapjai teszik lehetővé így, az előző, a Szolgáltató honlapján, vagy más honlapokon tett látogatások alapján jelenítse meg a reklámokat. A sütik által generált információkat a Google továbbítja az USA-ban lévő szerverre elemzés és tárolás céljából. A Google betartja a  EU-USA között megkötött szerződésben lévő személyes adatok védelmére vonatkozó, védő pajzsokról szóló feltételeket, melyeket az USA Kereskedelmi Minisztériuma teljesít. A fentebb megnevezett adatok átadása a Google részéről harmadik személyek részére csakis jogszabályok alapján, illetve a megrendelés adatainak feldolgozásával történik. A Google semmilyen esetben nem fogja összekapcsolni a felhasználó adatait más, Google által gyűjtött adatokkal.

8.9.  Az Adatkezelő a Webáruházban használhatja a Google Maps funkciót, melyet a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) biztosít számára. A fenti szolgáltatás lehetővé teszi az interaktív térképek megjelenítését a Webáruház felületén, illetve a térkép funkcióinak használatát. A honlap látogatása során a Google információt kap arról, hogy a Szolgáltatás Igénybevevője a megfelelő honlapot választotta ki. Ezenkívül a Google helyadatokat gyűjthet a felhasználóról mobiltelefon által kibocsátott GPS jel vagy hozzávetőleges lokalizáció által. Amennyiben a felhasználó eközben saját Google fiókjába is be van jelentkezve, a fent nevezett adatok automatikusan szinkronizálásra kerülnek. A Google olyan adatokat tárol, mint a felhasználói profilok, melyeket reklám vagy piackutatás céljából használ fel. A Szolgáltatás Igénybevevője jogosult arra, hogy megtagadja egy ilyen profil létrehozását, azonban amennyiben ezen jogával élni szeretne, kapcsolatba kell lépnie a Google-lal. Bővebb információt az adatok céljáról és felhasználási köréről, valamint a Google általi kezelésükről, továbbá a Szolgáltatást Igénybevevő jogairól, ezen belül az adatvédelmi beállításokról, a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

8.10. Az Adatkezelő a Webáruházban használhatja a portálok úgynevezett kapcsolóit: Facebook, Google+, YouTube (Youtube Video Plugin). Facebook portálokat a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irország). A Google+ és Youtube portálokat a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) látja el.  A használó böngészője kapcsolatot teremt a Facebook-kal, Google-lel vagy  Youtube-bal. A plug-in tartalmát közvetlenül küldik el a böngésző megfelelő szállítójához, és integrálják a honlapon. A plug-in integrálásával a szolgáltatások beszállítói információkat kapnak arra vonatkozóan, hogy a felhasználók függetlenül attól, hogy rendelkeznek-e felhasználói fiókkal és/vagy be vannak-e jelentkezve, a megfelelő honlapot jelenítették meg. Ezek az információk (ezen belül az IP cím) továbbításra kerülnek a böngészőhöz a megfelelő beszállító USA-beli szerveréhez és ott tárolják azokat. A Facebook az US-EU adatvédelmi pajzsának "Privacy Shield" minősítéssel rendelkezik, ezáltal megfelel az európai adatvédelmi irányelveknek és kötelezte magát ezek betartására.
Amennyiben a Szolgáltatás Igénybevevője be van jelentkezve az egyik szolgáltatásba, a fentebb megadott portálok kezelői összepasszolhatják az internetes honlapon való látogatást a Szolgáltatás Igénybevevője a fentebb megadott alanyok portáljain. Abban az esetben, ha a plug-in-ek interakcióba lépnek, például  a "Tetszik" gomb megnyomásával az információk azokról az interakciókról szintén elküldésre kerülnek közvetlenül a fentebb megadott szolgáltatások szervereihez, és ott tárolják őket. Az adatok gyűjtésének célja és köre, valamint további feldolgozásuk, és felhasználásuk a beszállítók részéről, valamint a megfelelő jogosultságok és beállítási lehetőségek az adatvédelem tekintetében az adatvédelemre vonatkozó információkban, az alábbi alanyok honlapjain:

Facebook adatvédelmi szabályzata: http://www.facebook.com/policy.php

 Google adatvédelmi szabályzata: https://policies.google.com/privacy?hl=hu&gl=ZZ;

A Szolgáltatás Igénybevevője a fentebb megnevezett plug-inokkal való gyűjtött adatok és az adott szolgáltatásban lévő profiljával való összekapcsolásának megakadályozása céljából mielőtt meglátogatná a honlapunkat kijelentkezhet az adott szolgáltatásból. Az Igénybevevő teljesen leblokkolhatja a plug-ineket a böngésző kiegészítőivel, például a „NoScrip” blokkolóval (http://noscript.net/).

  1. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

A Webáruház tartalmazhatja a más honlapokra vezető hivatkozásokat. Az Adatkezelő ajánlja, hogy miután átmegy rájuk ismerje meg az ott érvényes adatvédelmi szabályzattal.